Bezpečnost výrobků

Legislativa vnitřního trhu Evropské unie pro uvádění výrobků na trh je vyvíjena a přijímána tak, aby na trh mohly být uváděny jen bezpečné výrobky. Plná odpovědnost za to je na výrobci, který je usazen v EU, resp. na dovozci/osobě zplnomocněné výrobcem ze třetí země. Více k tomu v popisu tohoto rámce.

Orgány EU i národní instituce k tomu vytvářejí mechanizmy a nástroje, aby spotřebitel nebyl ohrožován. Mezi ně náleží funkce dozoru nad trhem, povinnost výrobce nechat prověřovat některé rizikové typy výrobků třetí nezávislou stranou aj. aj. Je však třeba velmi zdůraznit, že na základě evropské legislativy neexistuje žádná značka, či součást označení výrobku, které by se s určením pro spotřebitele vztahovaly k bezpečnosti daného výrobku. Žádný systém není dokonalý a výskyt nebezpečných výrobků na trhu EU tak není ojedinělý. 

Přes uvedené má spotřebitel jisté možnosti, jak se vyvarovat nebezpečného výrobku na trhu. Měl by se vyhnout podezřelým, nedůvěryhodným prodejcům. Např. nákupu dražší techniky u stánkového prodeje. Chybějící český návod u výrobku je rovněž varovným signálem, který by ho měl varovat. Apod.

V případě podezření na nebezpečný výrobek či dokonce v případě úrazu způsobeném nebezpečným výrobkem se obraťte ihned na dozorový orgán, kterým je Česká obchodní inspekce - viz kontakty na dozorové orgány. Odpovědným ministerstvem pro bezpečnost výrobků je Ministerstvo průmyslu a obchodu - viz kontakty zde.

Právní předpisy 

  • Směrnice 2001/95/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků
  • Zákon č. 101/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 

Vzhledem ke specifickým požadavkům na bezpečnost vybraného zboží zde uvádíme i doplňující informace k některým z nich: