Publikace vydané SČS

Vydávání publikací a tiskovin je významnou součástí aktivit Sdružení českých spotřebitelů. Jsou zaměřeny obvykle na konečného spotřebitele obecně, či na některou specifickou cílovou skupinu spotřebitelů; mají zvyšovat právní povědomí a zodpovědnost spotřebitelů v různých oblastech v různých oblastech a komoditách výrobků a služeb. Některé tiskoviny pojímáme odborněji a jsou pak využívány i malými a středními podnikateli, pracovníky veřejných orgánů aj.

Tiskoviny vydáváme ve třech základních edičních řadách - Průvodce spotřebitele, KonzumentTest a Jak poznáme kvalitu? Pro oblast normalizace pak čtyřikrát ročně vydávámě e-žurnál Normy a spotřebitel, který seznamuje laickou i odbornou veřejnost v technické normaliazci s aktuálními otázkami ochrany spotřebitele, a další řady tvoří Top-normy a publikace vydávané Mimo edice.

Tiskoviny poskytujeme zdarma prostřednictvím našich kontaktních míst Zde.

KonzumentTest je od poloviny roku 2017 dostupný i ve všech krajských knihovnách Zde.

Některé publikace po zvláštních úpravách předáváme asociacím pro nevidomé a slabozraké, takže jsou zpřístupněné i našim spoluobčanům se zrakovým zdravotním postižením. Specificky pak přistupujeme také k potřebám osob neslyšících a některé z publikací převádíme do znakové řeči.

Na této stránce jsou v jednotlivých podsekcích (napravo na Vaší obrazovce) všechny vydané publikace k dispozici pro nekomerční užití v plném textu.

V případě zájmu o spolupráci anebo dotazů se můžete obrátit též na naše ústředí Zde.