Popis rámce vnitřního trhu pro bezpečnost

Legislativa vnitřního trhu pro uvádění výrobků na trh je vyvíjena a přijímána tak, aby na trh mohly být uváděny jen bezpečné výrobky. Plná odpovědnost za to je na výrobci, který je usazen v EU, resp. na dovozci/osobě zplnomocněné výrobcem ze třetí země.

Technické předpisy a technické normy pak dávají každé takové osobě zodpovědné za bezpečnost výrobku uváděného na trh konkrétní rámec a podmínky, jejichž dodržení jí dává předpokládat, že povinnosti dodat na trh výrobek bezpečný učinila zadost.

Systém doplňuje dozor nad trhem, který má v jednotlivých členských státech ověřovat, zda na trhu jsou výrobku v souladu s unijní legislativou upravující bezpečnost výrobků. Součástí tohoto systému jsou i veřejně přístupné elektronické databáze, prostřednictvím jichž si členské státy a Evropská komise vyměňují informace o nebezpečných výrobcích na trhu či o výrobcích, které jsou podezřelé, že jsou nebezpečné. Informační databáze týkající se potravin se nazývá RASSF a je k dispozici v češtině Zde. V červnu 2014 Evropská komise spustila speciální sekci stránek o nebezpečných potravinách určenou specificky pro spotřebitele -  Zde.

Pro nepotravinové spotřebitelské výrobky je zaveden informační systém pod názvem RAPEX a týdenní informace jsou k dispozici Zde

Je třeba zdůraznit, že na základě evropské legislativy neexistuje žádná značka, či součást označení výrobku, které by se s určením pro spotřebitele vztahovaly k bezpečnosti daného výrobku. Bylo by to i proti uvedené logice, že totiž každý výrobek na trhu EU musí být bezpečný. Jakékoliv povinné prvky v označení výrobků se vztahují k právu spotřebitele být informován a moci se rozhodnout. Příklad: Pokud je v potravině použita složka vyvinutá z geneticky modifikovaných organizmů (GMO), musí to být na potravině uvedeno. Nikoliv ale z důvodů, že by potraviny GMO byly nebezpečné (neboť nejsou, jinak by na trhu nesměly být), ale aby se spotřebitel mohl rozhodnout, zda je chce konzumovat.

V této souvislosti také zdůrazňujeme, že označení CE není určeno pro spotřebitele a není značkou bezpečnosti. Takto totiž toto označení bývá interpretováno, ať již z nízké znalosti věci, anebo z důvodu zjednodušování problematiky ve snaze věc vysvětlit. Obojí je ale stejně nebezpečné, neboť je to interpretace pro spotřebitele zcela zavádějící. Vedla by totiž spotřebitele k povědomí, že má vybírat jen výrobky s označením CE, což je naprostý nesmysl. Označení CE může a musí být připojeno jen na některé výrobky uváděné na trh EU. Spotřebitel se jistě nemůže orientovat v tom, které výrobky to jsou a které nikoliv, proto se nemůže podle označení CE na výrobku rozhodovat. Označení CE slouží pouze a jenom pro národní autority členských států s ohledem na volný pohyb zboží (celní orgány) a dozor nad trhem. Často ovšem dochází k chybné interpretaci a bohužel i ze strany orgánů EK. Věnujete prosím pozornost našim speciálním stránkám a informacím na nich o značení CE - Zde.

Pokud bude spotřebitel označení CE ignorovat, vyhne se nebezpečí záměny, kterou na něj uchystali čínští exportéři. Ti vytvořili vlastní značku CE pro „China Export”; tato značka má stejný design písmen jako evropská značka CE – liší se jen menší vzdáleností mezi písmeny. 

Problematika zajištění bezpečných výrobků na trhu je nesmírně složitá. Žádný systém nemůže být dokonalý; v případě podezření na nebezpečný výrobek či úrazu způsobeném nebezpečným výrobkem se obraťte ihned na kompetentní orgány.