Telekomunikační služby

Účastník, popřípadě uživatel (dále spotřebitel) veřejně dostupné služby elektronických komunikací má právo uplatnit reklamaci na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací (dále jen „služba”) nebo na vyúčtování ceny za poskytnutou službu.

Smlouva uzavřená na poskytování služby mezi spotřebitelem a poskytovatelem služby musí obsahovat ustanovení o způsobu uplatnění reklamace vad poskytované služby a reklamace vyúčtování cen za poskytnuté služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit. Bližší podmínky uplatnění reklamace mohou být stanoveny ve všeobecných podmínkách služby. Viz i rubrika podmínky reklamace telekomunikačních služeb.

Nevyhoví-li poskytovatel služby podané reklamaci, je spotřebitel oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Námitku je účastník, popřípadě uživatel oprávněn uplatnit u místně příslušného odboru Českého telekomunikačního úřadu. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje - viz zde.

Kontaktní údaje

Český telekomunikační úřad

  • Sokolovská 219, 190 00 Praha 9
  • telefon: +420 224004111, e-mail: podatelna@ctu.cz
  • další informace viz: zde
  • Adresy regionálních (oblastních) odborů Českého telekomunikačního úřadu jsou k dispozici zde.

Kontakty na další spotřebitelské organizace v ČR:

Právní předpisy a další informace: 
  • Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích - zde