Základní podmínky reklamace telekomunikačních služeb

Doby na uplatnění reklamace

Reklamaci na poskytovanou službu je třeba uplatnit nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, respektive ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci na vyúčtování ceny uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby.

Podání reklamace nemá odkladný účinek, Český telekomunikační úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost spotřebitele rozhodnout, že podání reklamace odkladný účinek má. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Doby na vyřízení reklamace

Poskytovatel služby prostřednictvím veřejné telefonní sítě je povinen vyřídit reklamaci na poskytování služby nebo na vyúčtování ceny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. Vyžaduje-li vyřízení reklamace projednání se zahraničním provozovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího dodání.

Úhrady, kompenzace

Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel služby prostřednictvím veřejné telefonní sítě povinen v případě, že dojde k vyúčtování ceny za službu v neprospěch spotřebitele, vrátit mu rozdíl ceny způsobem a ve lhůtách stanovených všeobecnými podmínkami služby, nejpozději však do 1 měsíce od vyřízení reklamace. Po splnění těchto povinností a uspokojení těchto práv uživatele není poskytovatel služby povinen uhrazovat uživatelům služby náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení služby.

Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně podnikatele poskytujícího službu, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se spotřebitelem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Poskytovatel služby není povinen uhrazovat spotřebitelům náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení nebo vadného poskytnutí služby.