O mechanismu ADR

Alternativní urovnání sporů - z angličtiny alternative dispute resolution (ADR) - umožňuje řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimo klasickou (tzn. soudní) cestu.

Alternativní řešení sporů je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany, a to v rámci mediace, konciliace anebo rozhodčího řízení. V roce 2016 přitom u nás došlo k zásadnímu vývoji, protože nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele a některých dalších zákonů, která zavedla evropskou legislativu pro ADR. 

Zákon stanovuje subjekty příslušné pro ADR v ČR následovně:

  • v oblasti finančních služeb je to Finanční arbitr (dále též FA) v rozsahu působnosti stanoveném zákonem o finančním arbitrovi;  
  • v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je to Český telekomunikační úřad (dále též ČTÚ) v rozsahu působnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích a zákonem o poštovních službách;
  • v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství je to Energetický regulační úřad (dále též ERÚ) v rozsahu působnosti stanovené energetickým zákonem;
  • v ostatních případech, kdy není dána působnost subjektů uvedených výše, je to Česká obchodní inspekce (dále též ČOI) nebo za podmínek stanovených zákonem jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, popř. profesní komora s povinným členstvím, která vykonává působnost v oblasti jí stanovené zákonem.

Těmito pověřenými nestátními subjekty v ČR jsou:

  • Sdružení českých spotřebitelů (SČS) pro všeobecné spotřebiteslké spory;
  • Česká advokátní komora (ČAK) pro služby advokátů a 
  • Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (KO ČAP) pro oblast neživotního pojištění s výjimkou pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

​​​​​​Pro více informací o ostatních subjektech ADR a jejich působnosti se podívejte na naše stránky - zde. Pro seznámení se se všeobecným modelem ADR pak - zde.

V rámci konciliace, kterou vedeme v SČS, jsou strany sporu vedeny k urovnání jejich sporu nezávislým prostředníkem, který je jim případně nápomocen radou a názorem a který dohodu mezi nimi zprostředkovává. Výsledkem je pak v ideálním případě uzavřená soukromoprávní dohoda obou stran o způsobu řešení anebo o narovnání jejich sporu. Ta není sice přímo vykonatelná, ale na jejím základě mají obě strany snadnější pozici při uplatňování svých práv, a to i v případném soudním řízení, v rámci kterého se mohou pak domáhat i vydání rozsudku o naplnění právě takto a naším prostřednictvím uzavřené dohody.

Pro úplnost pak uvádíme, že SČS podporuje i tzv. sektorové přístupy k alternativnímu řešení sporů, a příkladem může být naše spolupráce s Českou asociací společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF) a naše zapojení prostřednictvím Etické komise ČASF do sytému řešení sporů, který je blíže popsán - zde.