Významná práva cestujících v železniční a silniční dopravě se zvláštním zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Osobní doprava je úzce spjata s naší každodenní potřebou a spotřebou. Závisí na ní naše pracovní i volnočasové aktivity, cesty za nákupy, k lékaři atd. Jako cestující máme v osobní dopravě řadu práv, která bychom měli přiměřeně znát a orientovat se v nich. Tato publikace se soustředí na železniční a autobusovou a autokarovou dopravu a podává v ní stručný přehled nejvýznamnějších práv cestujících v České republice právě s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Z důvodu srozumitelnosti, přehlednosti i praktického využití nemůže přitom pochopitelně obsáhnout všechna naše práva, která jako cestující máme, ale soustředí se na ta skutečně významná a pro nás jako spotřebitele podstatná.

video-překlad

4. Nová evropská regulace (11/13)

Rozsáhlé využívání výjimek ze současného nařízení je vážnou překážkou pro jednotné uplatňování tohoto nařízení i pro ochranu cestujících coby spotřebitelů. V dubnu 2021 bylo Evropským parlamentem schváleno nové nařízení směřující k posílení práv cestujících v železniční dopravě.

Pravidla zajistí, aby cestující měli v případě zpoždění nebo zrušení spoje nárok na náhradní spojení a na pomoc. K dispozici bude i více místa pro přepravu jízdních kol.

Osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dále zaručí větší podporu a snadnější přístup ke službám. Dosavadní předpis stanovoval, že pokud tito lidé potřebují při cestě speciální pomoc, musí to oznámit dopravci s dvoudenním předstihem. Právě přijatá novela tuto lhůtu zkracuje na 24 hodin. Pokud je třeba, aby zdravotně postižené doprovázela další osoba, bude doprovod cestovat zdarma. Platí také, že lidé, kteří používají asistenčního psa, budou mít právo vzít si zvíře s sebou do vlaku.

Revidovaná pravidla se budou vztahovat na všechny mezinárodní a vnitrostátní železniční spoje a služby po celé EU. Členské státy budou mít ale možnost stanovit po určitou omezenou dobu výjimku pro vnitrostátní železniční dopravu.

Pravidla se začnou povinně uplatňovat v červnu 2023.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

5. Kam se obracet se stížnostmi a jak řešit spory? (12/13)

Dohled nad právy cestujících i nad plněním povinností železničních dopravců vyplývajících z nařízení EU a nad vyřizováním stížností při porušení těchto povinností vykonává v České republice Drážní úřad. Dohled nad plněním povinností autobusových dopravců vyplývajících z nařízení EU a nad právy cestujících vykonávají krajské úřady a Ministerstvo dopravy. V případě porušení povinností dopravcem, je tedy cestující oprávněn podat stížnost u uvedených dozorových orgánů. Pokud ale mezi cestujícím a dopravcem vznikne spor ohledně jakýchkoli práv a povinností z přepravní smlouvy, je potřeba podat nejprve reklamaci u příslušného dopravce.

Dojde-li tedy např. na železnici k poškození nebo ztrátě cestovního zavazadla, musí cestující bez zbytečného odkladu kontaktovat dopravce, který je povinen o tom sepsat zápis, a to nejpozději při výdeji cestovního zavazadla, anebo nejpozději v době, kdy mělo být jeho zavazadlo vydáno. A obdobně např., když cestující v důsledku zpoždění způsobeném autobusovým dopravcem zmešká v rámci jedné přepravní smlouvy přípoj, nebo jestliže jeho přeprava není dokončena, a svou reklamaci u dopravce uplatní, pak má právo jak na bezplatnou přepravu zpět do nástupní stanice, tak i na vrácení zaplaceného jízdného.

Pokud cestující nedosáhne svých práv u dopravce ani následně, může podat návrh i na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR) podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to u České obchodní inspekce (ČOI) nebo i přímo u Sdružení českých spotřebitelů (SČS), které k tomu bylo pověřeno Ministerstvem průmyslu a obchodu.

V případech, kdy je dopravce z jiného členského státu EU, Norska nebo Islandu se pak lze obrátit i na Evropské spotřebitelské centrum. Opět by měla ale být cestujícím i v těchto případech uplatněna nejprve reklamace u příslušného zahraničního dopravce.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

6. Závěr (13/13)

Sporů v železniční a autobusové či autokarové přepravě zatím neřešíme mnoho. Je to dáno tím, že i když cestující mají při cestování po železnici či autobusem řadu práv, nejsou si často vědomi, na co všechno mají nárok. Účelem této publikace je proto rozšířit mezi cestujícími povědomí o jejich právech v oblasti veřejné přepravy a podpořit je také v tom, aby se nebáli o svá práva hlásit a uplatňovat je.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3