Sluchadla pro nedoslýchavé

Sluchadla - Úvod

Sdružení českých spotřebitelů se snaží ve svých aktivitách na pomoc spotřebitelům oslovit i potřeby zdravotně postižených osob. Po konzultacích se zástupci osob neslyšících a nedoslýchavých jsme připravili soubor informací, jak přistupovat k výběru sluchadel, které jsou pro mnohé z vás tak zásadním nástrojem pro komunikaci s okolním světem.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 1

Úvod

Sluchadla pro nedoslýchavé jsou kompenzační pomůckou sloužící v prvé řadě ke zlepšení vzájemné komunikace, aby člověk znovu SLYŠEL A ROZUMĚL tomu, co jeho společník povídá. Hlavním cílem tedy není poslech televize, i když právě nadměrné zesilování zvuku televizního přijímače nebo rádia je prvním signálem o tom, že posluchač má nějaký problém se sluchem.
Úspěšná kompenzace sluchu je dána srozumitelností mluvené řeči:
• Přibližně pro polovinu nedoslýchavých jakékoliv funkční sluchadlo umožňuje v klidném prostředí poměrně dobrou kompenzaci nedoslýchavosti.
• Dalších přibližně 25 % nedoslýchavých si musí sluchadlo vybírat mnohem časově a finančně obtížněji. Avšak po vhodném výběru, nastavení a výcviku (se sluchadlem je třeba se naučit poslouchat) bude spokojena.
• Skupina asi 12,5 % musí počítat s velmi zodpovědným výběrem, často i opakovanou úpravou nastavení sluchadla a k tomu také důsledně kombinovat poslech s odezíráním. U této skupiny již zesílení a úprava řeči nevede k úplné srozumitelnosti poslechu. Obrovským přínosem jsou pro ni proto moderní digitální sluchadla. I u této skupiny platí větší časová a finanční náročnost výběru sluchadla.
• Zbývajících 12,5 % tvoří skupina sluchově postižených, pro které sluchadlo nemá praktický přínos anebo kteří nemohou sluchadlo používat vůbec a musí řešit svůj - a také náš komunikační problém jiným způsobem. Tato skupina rozhodně není zanedbatelná, do budoucna však můžeme doufat, že další vývoj sluchadel umožní i některým jednotlivcům z této skupiny alespoň částečné zmírnění komunikační bariéry poměrně jednoduchým a levným způsobem, kterým je poslech pomocí sluchadla.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 2

Jakým způsobem sluchadlo získat?

Nejběžnějším řešením je navštívit odborného ušního lékaře - foniatra nebo ORL oddělení v nemocnici. Foniatr je specialista, který má i licenci na výdej sluchadel. Pokud splňujete podmínky dané metodikou zdravotní pojišťovny, máte i nárok na příspěvek.
Pokud nemáte žádné informace ani zkušenosti, navštivte „svého“ ušního lékaře. Ten udělá vstupní prohlídku, a pokud je i foniatr, rozhodne o tom, zda jste vhodným adeptem na sluchadlo. Pokud nemá tuto odbornost, doporučí vám nejbližšího foniatra. V žádném případě se NEDOPORUČUJE nezkušeným bez dalších informací od odborníků kupovat sluchadlo na inzerát nebo z různých reklam! Řadu důležitých informací včetně kontaktu na vhodného foniatra můžete získat i v různých poradnách pro osoby se sluchovým postižením (viz dále).

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 3

Měření sluchu

TÓNOVÁ AUDIOMETRIE
je jedno ze základních měření, kdy lékař nebo audiologická sestra zjišťují práh slyšitelnosti jednotlivých tónů.
• Je rozhodující signalizovat, tj. stisknout tlačítko již při velmi slabém tónu, jde přece o práh slyšitelnosti.
• Vyšetření je také důležité pro dobré nastavení sluchadla - při špatně signalizovaných hodnotách nemůže nastat dobrá kompenzace.
• Od takto naměřených hodnot se také odvozuje výpočet "procenta ztráty sluchu", který se používá v posudcích pro sociální sféru (invalidita) či při řízení o poškození a náhradách (pojištění). Nelekejte se těchto čísel, tato procenta nic neříkají o tom, jak rozumíte mluvené řeči, ale dávají informaci, jak silné (výkonné) sluchadlo budete potřebovat.

SLOVNÍ AUDIOMETRIE
Pro vyhodnocení úspěšnosti budoucí kompenzace sluchadlem je rozhodující výsledek slovní audiometrie - opakovaní různých skupin slov při různé hlasitosti.
• Od výsledku slovní audiometrie je odvozena částka, kterou zdravotní pojišťovna na sluchadlo přispívá
• Slovní audiometrií se také zjišťuje přínos sluchadla, tedy "zisk", o který se sluchadlem rozumíme lépe, než bez něj.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 4

Příspěvky zdravotní pojišťovny

Z číselníku zdravotní pojišťovny se dozvíme, jak velký je příspěvek na sluchadlo při jak velké ztrátě sluchu. Příspěvky se dále liší podle STÁŘÍ osoby se sluchovým postižením.
Přehled naleznete v tabulkách na straně 31-33 Úhradového katalogu VZP - Metodiky na http://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky pod odkazem Pomocné soubory k Číselníku VZP – ZP, soubor Metodika_PZT_920.pdf.
Upozorňujeme, že od 1. 1. 2014 se počítá se změnou zákona 48/1997 – tedy konkrétně výše uvedených tabulek. V návrhu má dojít ke sjednocení příspěvku – nebude dále rozlišována velikost příspěvku s ohledem na velikost ztráty sluchu od určité naměřené hodnoty.
Příklad úhrady pojišťovny nyní:
Například osobám starším 18 let přispívá zdravotní pojišťovna na jedno sluchadlo nejméně 1 x za pět let. Předpokládejme sluchadlo na vzdušné vedení, které je nejrozšířenější. V současnosti je příspěvek pojišťovny:
• u střední ztráty 2700 Kč
• u těžké ztráty 3900 Kč
• u velmi těžké ztráty 5100 Kč
Pojištěnec platí rozdíl mezi cenou sluchadla a příspěvkem. Podle současné metodiky má lékař foniatr pojištěnci nabídnout jedno sluchadlo bez doplatku a další dvě podle svého zhodnocení optimální kompenzace. Všechna tato sluchadla by měla být od různých dodavatelů nebo různých výrobců. Pojištěnec si sluchadlo podle tohoto doporučení vybere sám.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 5

Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3