Významná práva cestujících v železniční a silniční dopravě se zvláštním zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Osobní doprava je úzce spjata s naší každodenní potřebou a spotřebou. Závisí na ní naše pracovní i volnočasové aktivity, cesty za nákupy, k lékaři atd. Jako cestující máme v osobní dopravě řadu práv, která bychom měli přiměřeně znát a orientovat se v nich. Tato publikace se soustředí na železniční a autobusovou a autokarovou dopravu a podává v ní stručný přehled nejvýznamnějších práv cestujících v České republice právě s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Z důvodu srozumitelnosti, přehlednosti i praktického využití nemůže přitom pochopitelně obsáhnout všechna naše práva, která jako cestující máme, ale soustředí se na ta skutečně významná a pro nás jako spotřebitele podstatná.

video-překlad

2.3 Dohled nad právy cestujících (6/13)

Dohled nad právy cestujících i nad plněním povinností dopravců vyplývajících z nařízení EU a nad vyřizováním stížností při porušení těchto povinností vykonává v České republice Drážní úřad.

Jak a kde mohou spotřebitelé nalézt pomoc, uvádíme blíže v kapitole 5.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

3. Základní práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě (7/13)

Zakoupením jízdenky na cestu autobusem či autokarem dochází k uzavření smlouvy o přepravě s dopravcem, který se tím zavazuje přepravit cestujícího do místa určení.

Práva a povinnosti z přepravní smlouvy upravuje „přepravní řád“ (vyhláška č. 175/2000 Sb.). Ve vymezených případech se uplatňuje také nařízení Evropské unie o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011).

Smluvní přepravní podmínky konkrétního dopravce pak mohou jít i nad rámec platné legislativy, a tedy mohou být pro spotřebitele výhodnější, než požaduje český přepravní řád a další předpisy. Smluvní podmínky konkrétního dopravce by proto neměly ujít vaší pozornosti při výběru dopravce.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

3.1 Příklady základních práv cestujících při cestě autobusem či autokarem (8/13)

- Každý cestující má právo na nediskriminační podmínky dopravy, tj. má právo zakoupit si přepravní doklady na přepravu autobusem a autokarem bez jakékoli přímé či nepřímé diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa usazení dopravců či prodejců přepravních dokladů v EU.

- Při neprovedení přepravy z důvodů na straně dopravce má cestující právo na vrácení jízdného.

- Jestliže z důvodů na straně dopravce dojde ke zpoždění spoje, který cestující použil pro přepravu, ke ztrátě přípoje v rámci jedné přepravní smlouvy nebo nebyla-li dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu nastoupil, má cestující právo

o na další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce, nebo

o na bezplatnou přepravu do nástupní stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce; cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má přitom v tomto případě také právo na vrácení zaplaceného jízdného, anebo

o na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy, a pokud mu dopravce tuto skutečnost potvrdil.

- V případě zpoždění na nástupní stanici 60 minut a více, má pak cestující, který se další jízdy z tohoto důvodu vzdal, také právo na vrácení jízdného.

- V případě dálkové linkové dopravy, kdy je přepravní vzdálenost 250 km nebo více má cestující právo odškodnění a pomoc v případě úmrtí, zranění, ztráty či poškození způsobených nehodami. Podmínky a výše odškodnění se řídí platným vnitrostátním právem a toto finanční odškodnění není automatické, musí být uplatněno u vnitrostátních soudů.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

3.2 Práva osob se zdravotním postižením a práva osob se sníženou pohyblivostí (9/13)

Právo na přepravu může být omezeno nebo vyloučeno pouze výjimečně v situaci, kdy by přeprava takové osoby nebyla v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví nebo by přepravu neumožňovaly nějaké technické překážky, např. konstrukce autobusu. V takovém případě musí dopravce cestujícího neprodleně informovat o těchto důvodech, a pokud o to cestující požádá, poskytnout mu tyto informace písemně.

Jestliže však důvody, pro které byla cestujícímu zamítnuta rezervace nebo nástup do vozidla, může odstranit pomoc jiné osoby, tak může cestující požádat, aby jej bezplatně doprovázela osoba podle jeho vlastního výběru.

Cestující se zdravotním postižením nebo sníženou schopností pohybu musí před plánovaným odjezdem svůj nárok dopravci oznámit předem, nejpozději 36 hodin před odjezdem, a musí se dostavit na místo odjezdu v dohodnutou dobu, která však nesmí být dopravcem určena na více než 60 minut před odjezdem.

Pokud není cestujícímu dovolen nástup do autobusu z důvodu postižení nebo snížené schopnosti pohybu, přestože cestující oznámil nejpozději 36 hodin předem, že bude potřebovat pomoc, má spolu s doprovázející osobou právo vybrat si buď vrácení jízdného anebo, pokud je to možné, na přiměřenou náhradní dopravu. Právo na náhradu ceny jízdného má však cestující vždy bez ohledu na to, zda dopravci předem oznámil, že bude potřebovat asistenci.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

3.3 Dohled nad právy cestujících (10/13)

Dohled nad plněním povinností dopravců vyplývajících z nařízení EU a nad právy cestujících vykonávají krajské úřady a Ministerstvo dopravy.

Jak a kde mohou spotřebitelé nalézt pomoc, uvádíme blíže v kapitole 5.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3