Mimosoudní urovnání

ČÁST 1. Neuznali vám reklamaci? Dostáváte novou možnost, jak řešit spor s obchodníky.

Paní Marie si koupila nové drahé kozačky. Dlouho se však z nich neradovala. Po několikatýdenním běžném nošení totiž kůže na botách začala praskat, a protože se už nedaly nosit, šla je do obchodu reklamovat. Jaký byl však její údiv, když jí obchodník reklamaci neuznal, boty prý nevhodně nosila. Paní Marie se odmítla nechat odbýt. Koupila si přece drahé boty z kvalitních materiálů a nosila je běžně do práce, nikoliv na horské túry! Nechala si proto na boty udělat znalecký posudek. Ten jasně uvedl, že vady vznikly vinou nekvalitního materiálu. Když jí obchodník i přes výsledek znaleckého posudku znovu reklamaci zamítl, nezbývalo jí než se obrátit na soud. Soud nakonec vyhrála a obchodník jí musel vrátit jak peníze za boty, tak i náklady na znalecký posudek a soudní výlohy. I když vše dobře dopadlo, přece jen jí celý spor stál mnoho měsíců času, nervů a vynaložených peněz. V dnešní době již paní Marie může spor s obchodníkem řešit mimosoudně, tzn. rychleji a bez zbytečných soudních výloh.

Autor: SČS

ČÁST 2. CO JE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ?

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je alternativou k řešení soudní cestou, která je často pro obě strany velice nákladná a zdlouhavá. Cílem mimosoudního řešení je dosažení dohody mezi oběma stranami, tedy mezi spotřebitelem a prodávajícím, v případech, kdy nejsou schopny nalézt smírné řešení přímo mezi sebou.
Spotřebitelské spory vznikají z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel. Typickým příkladem je spor o uznání reklamace vad zboží koupeného v obchodě, odstoupení od smlouvy apod.
Kromě soudního řízení se tedy může spotřebitel či podnikatel v případě, že mezi nimi vznikne spor, obrátit též na rozhodce nebo mediátora. Cílem mediace je urovnání sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem smírnou cestou, přičemž mediátor vede strany ke vzájemné komunikaci a pokouší se je dovést ke smíru.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů funguje v České republice od února 2016 podle novely zákona o ochraně spotřebitele, Prodávající je povinen při realizaci prodeje informovat spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v obchodních podmínkách.

Autor: SČS

ČÁST 3. PROČ VOLIT MIMOSUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELKÝCH SPORŮ

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů může být pro obě strany sporu výhodné zejména v tom, že je oproti soudní cesty řešení sporu méně nákladné, časově méně náročné a za určitých okolností může řízení probíhat on-line (tedy bez fyzické účasti subjektů sporu). Nespornou výhodou je, že řízení mimosoudního řešení sporů je BEZPLATNÉ.

Autor: SČS

ČÁST 4. KTERÉ SUBJEKTY JSOU OPRÁVNĚNÉ ŘEŠIT SPOTŘEBITELSKÝ SPOR?

Novela zákona o ochraně spotřebitele jmenuje subjekty veřejné správy, které řeší spotřebitelské spory v určitých oblastech.

1.V oblasti finančních služeb Finanční arbitr (http://www.finarbitr.cz/cs/) který rozhoduje spory mezi spotřebiteli a finančními institucemi.
Působnost: platební služby, úvěry, investice, směnárenská činnost, životní pojištění, stavební spoření.

2.V oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad (http://www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele)
Působnost: elektronické komunikace, telefonní operátoři, televizní a rozhlasové spojení a poštovní služby

3.V oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství Energetický regulační úřad (http://www.eru.cz/cs/odbor-pravni-ochrany-spotrebitele)
Působnost: Problémy s připojením odběrného místa, dodávkou, službami nebo povinnostmi ze smluv týkající se elektřiny nebo plynu, pokud ji prioritně nevyřeší spotřebitel se svým dodavatelem, např.:
a)rozhodování o sporech o plnění povinností ze smluv o dodávce a smluv o sdružených službách dodávky
b)připojení odběrného místa
c)rozhodování o vzniku, trvání nebo ukončení smluvního vztahu s dodavatelem, MUS končí rozhodnutím ve správním řízení

4.V ostatních oblastech je to Česká obchodní inspekce (https://adr.coi.cz/cs)
návrh je možné podat písemně, popřípadě ústně do protokolu, a dále prostřednictvím on-line formuláře dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce

V působnosti České obchodní inspekce může Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřit i jiný orgán. V oblasti sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je mimosoudním urovnáním sporů pověřená Česká advokátní komora (www.cak.cz).Pověřený nebo jmenovaný subjekt vede jednání mimosoudního urovnání sporů, nemá však rozhodovací pravomoc, spor pouze nezávisle a nezávazně posoudí a navrhne řešení, které povede k dobrovolnému uzavření písemné dohody znesvářených stran. Její uzavření ale je pro obchodníka dobrovolné. Jestliže spotřebitel není s výsledkem spokojen, nezbývá mu pak než se obrátit na soud.

Autor: SČS

ČÁST 5. JAK POSTUPOVAT PŘI ON-LINE NÁKUPU V EU?

Evropská komise uvedla do provozu novou platformu, která má pomoct spotřebitelům a obchodníkům řešit on-line spory týkající se nákupů na internetu. Platforma pro řešení sporů on-line představuje jednotné kontaktní místo, které spotřebitelům a obchodníkům z EU umožňuje urovnávat spory v případě domácích i přeshraničních nákupů on-line. To se děje prostřednictvím přesměrování sporů vnitrostátním subjektům alternativního řešení sporů, které jsou na platformu napojeny: v České republice jsou to Česká obchodní inspekce, Finanční arbitr, Energetický regulační úřad a Český telekomunikační úřad.
Pokud si tedy chcete stěžovat na výrobek nebo službu, NAKOUPENÉ V EU PŘES INTERNET, můžete stížnost podat v českém jazyce prostřednictvím stránek https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

Autor: SČS

Stránek: 2, stránka: 1 | 2