Pojišťovací služby - spory s pojišťovnou

Nejdříve jednejte přímo s pojišťovnou. Dále je možno řešit spor mimosoudně. Pokud byla sjednána rozhodčí doložka, tak spotřebitel nebo pojišťovna jsou oprávněni podat návrh na zahájení řízení před rozhodcem.

Řízení před rozhodcem

Spotřebitel na základě této doložky ztrácí právo na projednání sporu před soudem. Řízení je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu, který je závazný a na jeho základě je vykonána exekuce. Nově zákon o rozhodčím řízení posiluje práva spotřebitelů a přiznává jim právo obrátit se na soud (poté co již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení resp. byl vydán rozhodčí nález), který zruší rozhodčí nález pokud bylo v řízení postupováno v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele nebo pokud spotřebiteli nebyla dána možnost věc před rozhodcem projednat.

Finanční arbitr  

V případě životního pojištění se obraťte na kancelář finančního arbitra.

ČOI a SČS 

Podnět ČOI pro urychlení šetření zašlete přímo na inspektorát příslušný podle místa, kde k předmětnému jednání došlo. Seznam inspektorátů naleznete na internetových stránkách ČOI. ČOI nemůže závazně rozhodnout váš spor se nebankovním subjektem, ale může provést šetření, zda v daném případě nedošlo k porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. U neživotního pojištění se můžete obrátit na ČOI anebo na nás - zde jako na pověřené subjekty ADR.

Podnět ČNB

ČNB provádí dohled nad pojišťovnami a zajišťovnami podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a dalších přepisů. ČNB vykonává pouze veřejnoprávní ochranu spotřebitele a nemá pravomoc vstupovat do soukromoprávních vztahů, a nemůže tedy závazně kupř. rozhodnout spor s pojišťovnou, ale může provést šetření, doplňkový dohled nad výkonem činnosti pojišťovny podle zákona č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech, uložit opatření k nápravě a v krajním případě i zavést nucenou správu nebo pojišťovně odejmout vydané povolení.