Pojištění

Jste pojištěni nebo o pojištění teprve uvažujete? Pomoci vám mohou následující podsekce:

Pojišťovací služby jsou poskytovány na základě pojistné smlouvy, ve které se v případě v případě vzniku nahodilé události (pojistné události) pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění pojistníkovi nebo třetí osobě a pojistník se zavazuje zaplatit pojistiteli pojistné. Pojistné plnění se vyplatí osobě, v jejíž prospěch bylo sjednáno pojištění (tzv. osoba oprávněná).

Dohled nad dodržováním zákona o pojišťovnictví vykonává Česká národní banka.

Slovníček pojmů:
 • Pojistitelný zájem - oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události 
 • Pojistitel - osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost (pojišťovna)  
 • Pojištěný - osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu anebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje
 • Pojistník - ten, s kým pojistitel uzavřel pojistnou smlouvu a kdo platí pojistné
 • Osoba oprávněná - osoba, které vznikne v důsledku pojistné události nárok na pojistné plnění (pojistník sám anebo třetí osoba)
 • Obmyšlená osoba - osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojistníka
 • Pojistka - potvrzení o uzavření smlouvy, které pojistitel vydá pojistníkovi 
Druhy pojištění:
 • Povinné pojištění (kde povinnost uzavřít pojištění je dána zákonem) 
 • Škodové pojištění (kde pojišťovna vyrovnává v ujednaném rozsahu úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události) 
 • Obnosové pojištění (kde pojišťovna poskytuje v případě pojistné události v ujednaném rozsahu jednorázové nebo opakované pojistné plnění, např. důchod apod.) 
 • Pojištění osob (kde pojistnou událostí je smrt, nemoc, úraz osoby apod.)

          Životní pojištění (které se sjednává pro případ smrti nebo dožití určitého věku) 

          Úrazové pojištění (které se sjednává pro případ úrazu pojištěného)  

          Pojištění pro případ nemoci (kde se hradí určitá částka či náklady na ošetření) 

 • Pojištění majetku (které se vztahuje k ujednané nebo dané hodnotě majetku)  
 • Pojištění právní ochrany (kde se pojišťovna zavazuje v ujednaném rozsahu hradit náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva a poskytovat služby s tím spojené) 
 • Pojištění odpovědnosti (kde má pojištěný právo, aby za něj pojišťovna v případě pojistné události hradila poškozenému škodu, nebo popř. i jinou újmu, ve výši a v rozsahu daném zákonem nebo smlouvou) 
 • Pojištění úvěru nebo záruky (kde se pojištění sjednává na ochranu před majetkovými důsledky, které mohou pojištěnému vzniknout nesplácením poskytnutých peněžních prostředků dlužníkem, či pro případ ručitelského plnění pojištěného)
 • Pojištění finančních ztrát a velkého pojistného rizika (kde předmětem pojištění jsou vynaložené náklady, které vznikly v důsledku pojistné (škodné) události, ušlý zisk nebo jiné ztráty anebo veliké riziko v neživotním pojištění)

Mezi povinná pojištění patři vedle pojištění profesní odpovědnosti (kupř. dopravci, poskytovatelé zdravotních i sociálních služeb, veterinární lékaři, advokáti, auditoři, daňoví poradci a účetní, autorizovaní architekti či realitní kanceláře apod.) i pojištění cestovních kanceláří proti úpadku, kde klientovi (spotřebiteli) vzniká právo na repatriaci a vrácení zaplacených peněžních prostředků v případě krachu cestovní kanceláře a kde spotřebiteli dokonce musí být předán doklad o platné pojistce. Významná je pro spotřebitele i možnost sjednání specifických pojištění jako je kupř. pojištění proti zneužití platební karty apod.  

Právní předpisy a další informace: 
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (§ 2758 a násl. a §1841 a násl.) - Zde
 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - Zde 
 • Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí - Zde
 • Zákon č. 377/2005 Sb., o finančních konglomerátech - Zde
 • Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance - Zde
 • Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi - Zde
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele - Zde
 • a další předpisy a zákony jako např. zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla apod. 

Chceme upozornit také na naše stránky ve vztahu ke službám na finančním trhu: www.infoprofinance.cz