Nepřiměřené smluvní podmínky

Víte, že spotřebitelé jsou zákonem chráněni před nepřiměřenými smluvními podmínkami? Občanský zákoník označuje za nepřiměřenou takovou smluvní podmínku, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamená k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Příkladem je podmínka,

• která zavazuje spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy, či

• která dovoluje dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu sjednaného ve smlouvě (více v přiložených textech).

Základní informace nabízíme zde.

Kontakty pro pomoc 

Příslušné soudy:  

Seznam kontaktů soudů viz zde

Spotřebitelské organizace: 

Viz Zde

Právní předpisy a další informace:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (§ 1813 -1815) - Zde 
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 25) - Zde

Pozn.: Některé organizace uvedené v seznamu osob oprávněných k podání žalob na zdržení se protiprávního jednání v oblasti ochrany práv spotřebitelů - Zde - včetně právě nepřiměřených smluvních podmínek, mohou podat návrh na zahájení řízení u soudu nebo být účastníkem takového řízení. Tento seznam však již delší dobu nebyl aktualizován.