Nekalé obchodní praktiky

Nekalou obchodní praktikou se rozumí jednání prodávajícího/poskytovatele služby vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky poctivého obchodního styku a dobré víry a které je způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele takovým způsobem, že učiní ekonomické rozhodnutí, jež by jinak neučinil. Jedná se buď o klamavé konání nebo opomenutí nebo agresívní obchodní praktiky. Nekalé obchodní praktiky zákon zakazuje. Je-li nekalá obchodní praktika zaměřena na skupinu osob, hodnotí se nekalost z hlediska průměrného člena takovéto skupiny (kupř. senioři, děti, nemocní apod.). Jako "průměrného spotřebitele" je tedy potřeba chápat osobu průměrně rozumnou, která má dostatek informací a je v rozumné míře pozorná a opatrná s ohledem na sociální, kulturní, jazykové a další faktory.  

V této sekci podáváme jen stručné příklady, které jsou zákonem pojímány jako nekalé praktiky. 

Některé ne zcela korektní postupy výrobce či prodejce nejsou právně napadnutelné. O to více musí být spotřebitel obezřetný. Viz např. i Baleni a jeho obsah.

Základní informace

Příklady klamavé obchodní praktiky

 • Uvádění nepravdivých údajů;
 • Tvrzení, že koupením zboží se zvýší vaše šance na výhru v soutěži (typicky tzv. předváděcí akce).

Příklady agresivní obchodní praktiky

 • Opakované dodávání (reklamního) zboží bez předchozí objednávky;
 • Přiložení výzvy k platbě k dodanému zboží nebo poskytnutí služby bez předchozí objednávky;
 • Opakované nevyžádané nabízení různých služeb (osobně, telefonicky, poštou);
 • Vědomé využívání nepříznivé (finanční) situace spotřebitele.

V případě, že se domníváte, že vůči vám podnikatel použil nekalou obchodní praktiku, obraťte se na Českou obchodní inspekci, popř. přímo na dozorový orgán pro jednotlivé oblasti (telekomunikace, energetiku, finanční služby).

Kontakty pro pomoc

Česká obchodní inspekce (dozor obecně)

 • Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
 • telefon: +420 296366360, e-mail: info@coi.cz
 • další informace viz: Zde.

Český telekomunikační úřad (pošty a telekomunikace)

 • Sokolovská 219, 190 00 Praha 9
 • telefon: +420 224004111, e-mail: podatelna@ctu.cz
 • další informace viz: Zde, včetně adres regionálních odborů Českého telekomunikačního úřadu - Zde.

Energetický regulační úřad (dodávky elektrické energie a plynu)

 • Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
 • telefon: +420 564 578 666 – ústředna, e-mail: eru@eru.cz
 • další informace viz: Zde

Česká národní banka (finanční služby)

 • Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
 • telefon: +420 224 411 111, elektronická podání: Zde
 • další informace viz: Zde  

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR:

Právní předpisy a další informace: 
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (§ 4 až 5b) - Zde 
 • Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu - Zde.