Pojišťovací služby - vybraná práva pojistníka

Obecně
 • Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi pojistku, která slouží jako doklad o uzavření pojistné smlouvy.
 • Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět s osmidenní výpovědní dobou do 2 měsíců od jejího uzavření, nebo s měsíční výpovědní dobou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. (pozn.: vypoví-li životní pojištění pojistitel, k takové výpovědi se nepřihlíží)  
 • Pokud bylo sjednáno běžné pojištění a pojistník jej vypověděl alespoň 6 týdnů před koncem, zaniká pojištění ke konci pojistného období.
 • Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět také v případech, když pojistitel při určení či výpočtu pojistného plnění použije zakázané hledisko, převede pojistný kmen pojistníka nebo když se pojistitel přeměňuje anebo když mu bylo odebráno povolení k provozování pojišťovací činnosti.
 • Pokud pojistník nesouhlasí se změnou výše pojistného, může nesouhlas projevit do jednoho měsíce od dne, kdy se o zvýšení pojistného dozvěděl, a pojištění v takovém případě zanikne uplynutím období, na které bylo sjednáno.  
 • Na tyto smlouvy se vztahuje ochrana spotřebitele před nepřiměřenými smluvními podmínkami podle § 1814 a 1815 Občanského zákoníku.
Na co si dát pozor?
 • Pozorně si přečtěte všeobecné pojistné podmínky (zaměřte se na zejména sjednané výluky v pojištění).
 • V pojistné smlouvě může být sjednáno, že pokud pojistník neoznámí 6 týdnů před uplynutím sjednané doby pojištění, že nemá zájem na dalším trvání smluvního vztahu, tak že se pojistná smlouva automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na jakou byla původně sjednána. Navíc pokud je to dohodnuto (typicky je to uvedeno malým písmem ve všeobecných pojistných podmínkách), tak pojistitel může smluvní podmínky změnit.
 • Součástí smlouvy je rozhodčí doložka. Co to znamená? Spotřebitel na základě této doložky ztrácí právo na projednání sporu před soudem. Spor projedná a rozhodne rozhodce. Rozhodčí doložka musí být sepsána na samostatné listině, jinak je neplatná. Spotřebitel musí být poučen o následcích tohoto sjednání.
Práva spotřebitele při sjednání pojistné smlouvy na dálku
 • Spotřebitel má právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí pojišťovacích služeb bez uvedení důvodu a bez sankce. Od smlouvy o životním pojištění a o penzijním připojištění má spotřebitel odstoupit do 30 dní od dne, kdy byl informován o uzavření smlouvy. 
 • Spotřebitel však nemá právo odstoupit od pojistné smlouvy, pokud byly s jeho souhlasem poskytnuty služby před uplynutím lhůty pro odstoupení (např. on-line sjednané cestovního pojištění 2 dny před odjezdem, neboť pojistný zájem spotřebitele byl na tom, aby byl pojištěn již první den zájezdu, apod.).
 • Prokázání odstoupení od smlouvy nese spotřebitel. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den lhůty. Odstupujte od smlouvy vždy písemně a pošlete pojistiteli s dodejkou.
 • Na tyto smlouvy se vztahuje ochrana spotřebitele před nepřiměřenými smluvními podmínkami podle § 1814 a 1815 Občanského zákoníku.

Doporučujeme

Doporučujeme udělat si i alespoň 15 minut čas a podívat se na stránky ČNB: www.penizenauteku.cz