Spotřebitelské kredity a půjčky - spory s věřitelem

Spor zkuste vždy vyřešit s poskytovatelem úvěru. Pokud toto selže, měli byste se poté pokusit řešit spor mimosoudně - je to rychlejší a často efektivnější způsob řešení sporu. Spor může být řešen před rozhodcem (byla-li uzavřena rozhodčí smlouva) nebo se můžete obrátit na finančního arbitra. Kromě toho se můžete obrátit také na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká národní banka, a to se stížností nebo podnětem.

Řízení před finančním arbitrem

Řízení před finančním arbitrem lze zahájit pouze na návrh spotřebitele. Jde o efektivní, rychlý a bezplatný způsob řešení sporu. Nově může finanční arbitr rozhodovat jak spory mezi spotřebiteli a bankovními subjekty (Česká spořitelna, KB, atd.), tak spotřebiteli a nebankovními subjekty (Cofidis, Home Credit, atd.). Pokud spor nevyřešíte mimosoudně nezbývá než se obrátit na soud. Finanční arbitr rozhoduje do 30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů. Jeho nález je právně závazný a je podkladem pro exekuci.

Příklad sporů, které nemůže finanční arbitr projednat a rozhodnout

  • spory z kupní smlouvy, ač byla kupní cena zaplacena za použití úvěru,
  • spory ze smlouvy o dílo, ač bylo dílo financováno prostřednictvím účelově vázaného úvěru,
  • spory na ochranu osobnosti, ač k jednání porušujícímu právo na ochranu osobnosti došlo mezi subjekty úvěrového vztahu.
Řízení před rozhodcem

Spotřebitel na základě sjednané rozhodčí doložky ztrácí právo na projednání sporu před soudem. Ta musí být nově sepsána na samostatné listině a spotřebitel musí být poučen o následcích tohoto sjednání. Případný spor projedná a rozhodne rozhodce. Řízení je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu, který je závazný a na jeho základě je vykonána exekuce.

Nově zákon o rozhodčím řízení posiluje práva spotřebitelů a přiznává jim právo obrátit se na soud (poté co již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení resp. byl vydán rozhodčí nález), který zruší rozhodčí nález pokud bylo v řízení postupováno v rozporu s právními předpisy na ochranu spotřebitele anebo pokud spotřebiteli nebyla dána možnost věc před rozhodcem projednat.

Podnět ČNB

ČNB nemůže závazně rozhodnout váš spor s poskytovatelem spotřebitelského úvěru, ale může provést šetření a např. rozhodnout, zda ze strany tohoto poskytovatele či zprostředkovatele spotřebitelského úvěru v daném případě byl či nebyl spáchán správní delikt. ČNB taktéž může uložit opatření k nápravě anebo v krajních případech danému subjektu i odejmout oprávnění k činnosti. 

S aktualizovanou dlouhodobou koncepcí dohledu ČNB nad finančním trhem se můžete seznámit zde.