Spotřebitelské kredity a půjčky - práva dlužníka

 • Smlouva musí být sjednána písemně a poskytovatel nebo zprostředkovatel musí dát spotřebiteli písemné vyhotovení návrhu podmínek předem a poskytnout mu dobu na rozmyšlenou. Během 14 dní nesmí poskytovatel nebo zprostředkovatel tyto podmínky úvěru odvolat ani změnit. 

 • Smlouva musí obsahovat nejen výši odměny za poskytnutí finančních prostředků (úrok), ale i RPSN (roční procentní sazbu nákladů), která zahrnuje kromě úroků i všechny poplatky a další náklady spotřebitele sjednané s věřitelem (například - spotřebiteli je poskytnut úvěr ve výši 50.000,- Kč s úrokovou sazbou 15 % p.a.; RPSN však po započtení poplatků činí 23 % p.a.) a tato sazba by měla umožňovat porovnání nákladů dvou poskytovatelů spotřebitelských úvěrů s obdobnými podmínkami na procentní bázi.

 • Smlouva musí obsahovat také informaci o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení do 14 dnů ode dne uzavření bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce. Musí tak učinit písemně a oznámení odeslat nejpozději poslední den lhůty. Pokud věřitel neposkytl spotřebiteli všechny informace, které požaduje zákon, tak má spotřebitel také právo odstoupit do 14 dnů ode dne, kdy mu věřitel poskytne chybějící informace v listinné podobě anebo na jiném trvalém nosiči dat.
 • Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. Věřitel má pak nárok na úhradu nutných nákladů, maximálně však do výše 1% z předčasně splacené části úvěru. Pokud do konce splácení chybí 1 rok či méně, tak výše požadovaných nákladů může činit maximálně 0,5% z předčasně splacené výše úvěru. Pokud se spotřebitelský úvěr týká bydlení, je věřitel povinen spotřebiteli vyčíslit dlužnou částku a rozdělit ji na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením, a informovat jej i o dalších důsledcích předčasného splacení úvěru pro spotřebitele. 
 • Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby, kde cena zboží nebo služby je plně nebo částečně hrazena vázaným spotřebitelským úvěrem, zaniká i vázaný úvěr. O této skutečnosti je však spotřebitel povinen poskytovatele informovat, a zánik vázaného spotřebitelského úvěru pak nesmí být spojován s uplatněním jakýchkoliv sankcí vůči spotřebiteli.

 

Na které smlouvy se úprava zákona o spotřebitelském úvěru neaplikuje anebo se aplikuje pouze omezeně?

 • zástavy, u nichž je poskytovateli přenechána movitá věc a u kterých mu nevzniká nárok na vrácení peněz,
 • smlouvy o průběžném poskytování služeb anebo o dodávání zboží stejného druhu, za které může spotřebitel platit v průběhu jejich poskytování anebo dodávání formou splátek,
 • úvěry na nákup cenných papírů anebo na financování jiných investičních nástrojů,
 • nájem anebo leasing, pokud není mezi věřitelem a spotřebitelem sjednáno právo anebo povinnost předmět nájmu či leasingu v budoucnu odkoupit,
 • úvěry poskytované zaměstnancům, pokud jsou poskytovány za nižší RPSN, než za jakou je obvykle spotřebitelský úvěr poskytován na trhu,
 • a některé další, uvedené v zákoně.  

Rozhodčí doložka - Spotřebitel na základě této doložky ztrácí právo na projednání sporu před soudem. Spor projedná a rozhodne rozhodce. Pokud spotřebitel chce, aby spor projednal a rozhodl finanční arbitr, musí podat návrh na zahájení řízení dříve, než je podán návrh na zahájení řízení před rozhodcem.

Pokud se dostanete do finančních potíží a řádně nesplácíte dluh, dojde k „zesplatnění“ dluhu, který narůstá o dalších sankce (smluvní pokuty). Je-li spotřebitel v prodlení s plněním peněžité povahy, nesmí smluvní pokuta přesahovat 0,1% denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení. Byl-li sjednán spotřebitelský úvěr na bydlení, může zástavní věřitel zástavu sjednanou na krytí spotřebitelského úvěru zpeněžit nejdříve po 6 měsících, co uplatnění zástavy spotřebiteli oznámil, do té doby může spotřebitel za účelem splacení dluhu tuto zástavu prodat. A stane-li se spotřebitelský úvěr v důsledku prodlení spotřebitele splatným, týká se tato splatnost pouze nesplacené jistiny spotřebitelského úvěru, a nikoli i budoucích nákladů spotřebitelského úvěru. Věřitel před tím, než se úvěr v důsledku prodlení spotřebitele stane splatným, musí spotřebitele vyzvat k uhrazení dlužné splátky a poskytnout mu k tomu lhůtu alespoň 30 dní. V případě, že je spotřebitel ochoten svůj dluh uhradit postupně v částkách odpovídajících jeho finančním možnostem, tak má spotřebitel právo, jak uvedl i Ústavní soud ve svém usnesení (Pl. ÚS 1/10 ze dne 9. 2. 2011), aby se (po "zesplatnění" dluhu) zaplacené částky započítávaly přednostně i na uhrazení jistiny a teprve následně na uhrazení úroků z prodlení či smluvních pokut, a toto spotřebitelovo právo nemůže věřitel ve smlouvě či ve všeobecných smluvních podmínkách vyloučit.

Doporučujeme

Doporučujeme udělat si i alespoň 15 minut čas a podívat se na stránky ČNB: www.penizenauteku.cz