Investice a práva investora

Vybraná práva spotřebitele (investora) a jeho ochrana na kapitálovém trhu

Práva spotřebitele (investora) při sjednání smlouvy týkající se poskytování investičních služeb nebo smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji na dálku

  • Spotřebitel musí být poučen o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 1846 Občanského zákoníku, včetně poučení o lhůtách k uplatnění práva odstoupit od smlouvy, o podmínkách, za jakých musí být uplatněno, o částce, jejíž zaplacení může být po spotřebiteli požadováno podle § 1849 Občanského zákoníku, jakož i poučení o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud mu byly s jeho souhlasem poskytnuty služby před uplynutím lhůty pro odstoupení.
  • Prokázání odstoupení od smlouvy nese spotřebitel (tip: odstupte písemně a pošlete s dodejkou). Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den lhůty.
  • Na tyto smlouvy se vztahuje ochrana spotřebitele před nepřiměřenými smluvními podmínkami podle § 1813 a 1814 Občanského zákoníku.
Neobjednané plnění 

Plnil-li obchodník spotřebiteli službu bez výslovné objednávky, nevzniká spotřebiteli povinnost za plnění zaplatit ani mu z toho nevznikají žádné jiné povinnosti. 

Test vhodnosti – a ochrana drobného investora (neprofesionála)

Obchodník poskytující investiční poradenství, nebo obhospodařující zákaznický majetek, jehož součástí je určitý investiční nástroj, si musí od spotřebitele vyžádat informace o odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, finančním zázemí a investičních cílech. Obchodník nesmí investiční službu nebo nástroj doporučit nebo poskytnout, pokud si na základě podkladů nevytvořil dostatečný obraz o spotřebiteli nebo pokud obchodník dojde k závěru, že daná služba neodpovídá finančnímu zázemí spotřebitele, jeho investičním cílům.

Jen zprostředkováváme - neradíme

Při zprostředkování bez poradenství:

  • nemusí být proveden test vhodnosti;
  • zprostředkovatel se musí pouze pokusit získat informace o tom, zda spotřebitel chápe všechna finanční rizika;
  • musí spotřebitele upozornit, že zvažovaná investice není přiměřená jeho znalostem a zkušenostem;
  • realizovaný obchod je proveden na riziko spotřebitele, zprostředkovatel neposkytuje žádnou záruku za provedenou transakci;
  • zprostředkovatel oproti obchodníkovi s cennými papíry nemusí vůči spotřebiteli plnit rozsáhlou informační povinnost stanovenou zákonem.

Finanční instituce (např. banka) se vyhne odpovědnosti při poskytnutím investičních služeb formou zprostředkování bez poradenství. Všechny finanční instituce tak školí své zástupce, aby změnili slovník. Místo věty „pro vás je nejlepší dát peníze do fondu xy“ tak spotřebitel uslyší „pro klienty, jako jste vy, je nejvhodnější fond xy“.  

Doporučujeme

Doporučujeme si udělat i alespoň 15 minut čas, podívat se na informace uvedené na stránkách ČNB: www.penizenauteku.cz a ověřit si svoje znalosti a dovednosti (než se rozhodnete investovat) v klidu domova.