Vyúčtování energií

Jednou za rok energetické firmy zasílají klientům vyúčtování svých služeb. Rovněž provozovatelé vodáren a tepláren posílají roční vyúčtování pitné vody a topných služeb. Výsledkem vyúčtování může být buď nedoplatek nebo přeplatek.

  • Nedoplatek je způsoben situací, kdy energetické nebo vodárenské službě dlužíte peníze, které musíte do určitého data zaplatit. Nemusí být nutně způsoben nadměrnou spotřebou, ale třeba i kvůli tomu, že jste si nastavili příliš nízké měsíční zálohy.
  • Přeplatek je tou pozitivnější zprávou. Znamená to, že jste buď byli velmi úsporní, anebo jste si nastavili vysoké měsíční zálohy, takže teď bude firma vracet peníze vám. Ve faktuře je většinou uveden i datum, do kdy vám má firma doplatit peníze. Některé společnosti tento přeplatek automaticky vrací, jiné jej ovšem použijí na úhradu vašich budoucích záloh - tzn. za některou ze záloh v příštím období budete moct zaplatit méně. Tato varianta nastává většinou u menších přeplatků v řádu desetikorun či stokorun.

Reklamovat je možné výši záloh, nepřesnosti v započtení jejich úhrad vůči konečné platbě, účtovanou cenu (včetně například porušení fixace – tj. vyúčtování jiné než garantované ceny), ale třeba i údaje o množství odebrané energie. V konkrétním případě je však potřeba vždy uvážit, zda je k reklamaci skutečně dán oprávněný důvod.

Náležitosti pro vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích jsou přitom od 1. ledna 2022 stanoveny vyhláškou ERÚ č. 207/2021 Sb. 

V případě, že s vyúčtováním energií nesouhlasíte, máte právo reklamovat toto vyúčtování u dodavatele. Ideální je reklamace písemnou formou (z důvodu prokazatelnosti). V reklamaci je třeba uvést své identifikační údaje, informace o smluvním vztahu (např. číslo smlouvy), a poukázat na nesprávné údaje v obdrženém dokladu o vyúčtování (jinými slovy – uvést důvod a předmět reklamace). Písemná reklamace je významná i z toho důvodu, že dodavatel má právními předpisy stanovenou lhůtu pro vyřízení reklamace (zpravidla 15 dní) a za nedodržení lhůty náleží spotřebiteli náhrada.

Finanční náhrada za porušení lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny činí 600 Kč za každý den, nejvýše však 24.000 Kč - viz vyhláška ERÚ č. 540/2005 Sb. V případě vyúčtování dodávky plynu náhrada pro domácnosti činí 750 Kč za každý den, nejvýše však 7.500 Kč - viz vyhláška ERÚ č. 545/2006 Sb. 

Podmínkou ale je, že požádáte o finanční náhradu včas, což znamená do 60 kalendářních dnů od chvíle, kdy k porušení došlo. A zároveň zde platí, že žádost o finanční náhradu musí být také písemná (stejně jako samotná reklamace).

Krach dodavatelů..

POZOR!! Z důvodu mimořádné události ministryně financí rozhodla dne 20. října 2021 (viz rozhodnutí č. 43/2021) o prominutí povinnosti přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty za dodávky elektřiny nebo plynu, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo úplata, u níž vznikla povinnost přiznat daň, byla dodavatelem přijata, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

U záloh je pro uplatnění nulové sazby DPH tedy rozhodující datum přijetí platby a u vyúčtování služeb se datum uskutečnění zdanitelného plnění odvíjí od toho, kdy na odběrném místě proběhne odečet, resp. kdy bude dodavatelem vystaveno vyúčtování.

Všem tak doporučujeme požádat dodavatele o vystavení mimořádného vyúčtování za rok 2021 nejpozději k 31. prosinci 2021.