Práva spotřebitele při timeshare

 • Podnikatel Vám musí ještě před uzavřením smlouvy poskytnout informace v souladu s nařízením vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby (č. 364/2013 Sb.) více Zde

 • Jednotlivé ujednání (právo odstoupit od smlouvy, zákaz plateb a jakýchkoliv záloh) musí být podepsané každé zvlášť.

 • Smlouva musí být podle Vaší volby sepsána buď v jazyce státu, kde máte bydliště nebo jehož jste státním příslušníkem.

 • Podnikatel Vám musí poskytnout i překlad textu smlouvy do jazyka státu, kde se nachází rekreační objekt

Odstoupení od smlouvy 

 • Podnikatel Vás musí písemně informovat o tomto právu pomocí stanoveného formuláře, tento formulář je součástí smlouvy;
 • Toto právo musíte uplatnit písemně do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy; 
 • Odstoupit lze bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce; 
 • Pokud smlouva neobsahuje údaje, které je vám poskytovatel povinen sdělit před uzavřením smlouvy, můžete od smlouvy odstoupit do tří měsíců a čtrnácti dnů; 
 • Během lhůty pro odstoupení po vás podnikatel nesmí požadovat žádné zálohy, poplatky či poskytnutí záruky; 
 • Pokud je vám během této lhůty poskytnuta nějaká služba, nemusíte podnikateli za tuto službu platit, pozor, aby součástí smlouvy nebylo uznání dluhu ve výši odpovídající poskytnutým službám během lhůty pro odstoupení od smlouvy; 
 • Pokud jste kromě timesharingové smlouvy podepsali i smlouvu o úvěru nebo jinou obdobnou smlouvu, pak účinky odstoupení od timesharingové smlouvy se vztahují i na tuto smlouvu a podnikatel po spotřebiteli nesmí požadovat úhradu žádných nákladů; 
 • Spotřebitel má také právo písemně a bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, která byla sjednána na dobu delší než jeden rok, a to po zaplacení 2. splátky a nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel obdržel výzvu k zaplacení kterékoliv z následujících splátek. 

Pokud máte spor s podnikatelem – cizincem pak vám pomoc poskytne Evropské spotřebitelské centrum, které se může obrátit na své partnery v jednotlivých členských státech EU. Pokud mimosoudní řešení sporu není možné, nezbývá než se obrátit na soud.

Kromě toho můžete podat podnět i na ČOI, která vykonává dohled nad činností podnikatelů v této oblasti.