Zvýšení nájemného

Strany si ve smlouvě mohou sjednat každoroční zvyšování nájemného. Pokud ve smlouvě není nic takového ujednáno, pak pronajímatel má sice právo zvýšení nájemného nájemci navrhnout, ale nemůže jej zvýšit bez souhlasu nájemce. Pokud nájemce písemně nesdělí pronajímateli, že souhlasí se zvýšením nájemného, má pronajímatel právo se obrátit na soud, aby ten určil novou výši nájemného.

Další novinky v NOZ

  • NOZ zrušil, bez náhrady, nařízení vlády č. 258/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které definovalo drobné opravy a běžnou údržbu, kterou byl povinen provádět na svůj náklad nájemce. Doporučujeme již v nájemní smlouvě vymezit, co se myslí drobnou opravou bytu nebo domu a jejich běžnou údržbou. Inspiraci je možné hledat právě ve zrušeném nařízení vlády č. 258/1995 Sb.

  • Strany mohou sjednat každoroční zvyšování nájemného.

  • Nelze sjednat smluvní pokutu za porušení povinností nájemce, takové ujednání by bylo neplatné.

  • Pronajímatel může požadovat až šestinásobek nájmu jako kauci.

  • Je možné sjednat zákaz podnájmu bytu.

  • Na návrh vlastníka bytu je možné zapsat nájemní smlouvu do katastru nemovitostí.

Co dělat v případě sporu

Nejprve se pokuste vyřešit spor s druhou smluvní stranou. Poslední možností je pak řešení věci před soudem.