Schválení zákona o ČOI

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) bere na vědomí níže uvedenou informaci o schválení zákona o ČOI. V průběhu schvalovacího procesu jsme se vyjádřili, že sice podporujeme humanitární záměr, ale zvolený prostředek nepovažujeme za optimální. Nakládání s majetkem podle nepřesných, netransparentních pravidel je novým nebezpečím spojeným se snižováním autority orgánu dozoru nad trhem. Postup, kdy ředitel inspektorátu ukládá rozhodnutím kromě pokuty a propadnutí nebo zabrání zboží i způsob nakládání s ním není podle názoru SČS dobrým způsobem a přístupem k řešení. Dozorový orgán by neměl posuzovat nic jiného než porušení zákona. Navíc rozhodnutí může vést i přes veškerou snahu k případným sporům. To, že stát přebírá odpovědnost za bezpečnost výrobků při uvádění výrobků na trh je jen jedním z nich. Opatření ohledně viditelného označení nápisem HUMANITA nemusí být zárukou proti zneužití výrobku na trhu.

Nastalý problém využití propadlého majetku bylo možné řešit i jinou formou, než byla zvolena. Příští diskuse bude zcela jistě probíhat již nad konkrétními poznatky z praxe.


Informace:
Novela zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů".

Parlament schválil novelu zákona o ČOI za účelem využití výrobků, které neodpovídají zvláštním právním předpisům. Vlastníkem propadnutých nebo zabraných výrobků nebo zboží se stává stát. Ředitel inspektorátu uloží rozhodnutím kromě pokuty i propadnutí nebo zabrání výrobků nebo zboží. Ředitel inspektorátu určí, že zabrané nebo propadnuté výrobky nebo zboží budou zničeny, anebo jsou-li využitelné pro humanitární účely, může ředitel inspektorátu určit, že budou poskytnuty k těmto účelům, a to bezplatně. Humanitárními účely se rozumí činnosti prováděné s cílem zajistit základní potřeby obyvatelstva, které se ocitlo v tíživé životní situaci nebo bylo postiženo mimořádnou událostí, kdy je opodstatněno využití mimořádných materiálních zdrojů.
Pravomocně propadnuté nebo zabrané výrobky nebo zboží mohou být poskytnuty k humanitárním účelům za podmínek stanovených tímto zákonem pouze přejímajícím organizacím, jimiž mohou být organizační složky a příspěvkové organizace státu nebo územních samosprávných celků, zřízené za účelem, nebo jiné právnické osoby, pokud splňují následující podmínky:
- - nebyly zřízeny za účelem podnikání,
- - předmětem jejich činnosti je pouze činnost v oblastech poskytování sociální péče nebo působících v oblasti zdravotnictví nebo školství
- - poskytují humanitární pomoc nejméně 2 roky a
které doloží, že nemají daňové nedoplatky nebo nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Pro humanitární účely mohou být poskytnuty pouze výrobky nebo zboží, u kterých není podezření na zdravotní závadnost a nebezpečnost a ze kterých byly přejímající organizací beze zbytku odstraněny prvky porušující práva duševního vlastnictví. Každý výrobek nebo zboží musí být neodstranitelnou barvou označen nápisem "humanita" tak, aby nebyla snižována důstojnost fyzických osob, které budou tyto výrobky užívat.

zavřít

02. 02. 2005 00:00