Legislativa balených vod

Vyhláška Ministerstva Zdravotnictví č. 275/52004 Sb., která vyšla v dubnu letošního roku, je dalším krokem k harmonizaci předpisů EU do naší legislativy. Jsou v ní zohledněny směrnice 80/777/EHS z července 1980, Směrnice 96/70/ES z října 1996 a směrnice 2003/40/ES z května 2003.
Zásadní změnou oproti předchozí vyhlášce je nové rozdělení balených vod a s tím spojené i názvosloví, které plně odpovídá rozdělení balených vod v celé EU. Podle nové vyhlášky se balené vody dělí na:
a) přírodní minerální vody
b) pramenité vody
c) kojenecké vody
d) balené pitné vody.
Přírodní minerální vodou je podzemní voda, jejíź zdroj splňuje požadavky lázeňského zákona č. 164/2001 Sb.. Může jí být i podzemní voda s obsahem minerálů nižší než 1 g/l, pokud se prokáže, že má fyziologické účinky na lidský organismus (přírodní minerální voda obsahuje přirozeně nějaký prvek, který organismus potřebuje ke svému zdárnému vývoji.)
Na etiketě Přírodní minerální vody musí být uvedeno, zda se jedná o minerální vodu přirozeně sycenou nebo sycenou, obohacenou oxidem uhličitým, případně dekarbonizovanou, mineralizace musí být rozlišena (slabě, středně a nebo silně). Rovněž nesmí scházet název pramene a lokalita, charakteristické složení minerální vody s uvedením obsahu oxidu uhličitého, název laboratoře, která provedla rozbor, a veškeré údaje o způsobech provedených úprav vody.
Pramenitá voda je podzemní voda, která nemá fyziologické účinky. Názvem Pramenitá voda bude nejpozději do roku plně nahrazen název Stolní voda, který zcela zanikne. Jakostní ukazatele však zůstávají zachovány.
Kojenecká voda je podzemní voda, která není regulována směrnicemi EU. Její kritéria, limity a podmínky označování jsou specifické pouze pro ČR. Kojenecká voda se od ostatních vod liší tím, že voda ze zdroje nesmí být žádným způsobem upravována. Může však být ošetřena UV zářením, o ošetření musí být uvedena informace na etiketě.
Pokud je na etiketě Přírodní minerální vody a Pramenité vody doplňující informace „Vhodná pro přípravu kojenecké stravy“, musí splňovat stejné fyzikálně-chemické a mikrobiologické požadavky i limity cizorodých látek, a proto mohou být použity jako Kojenecká voda.
Přírodní minerální vody, Pramenitá vody a Kojenecké vody musí být uváděny na trh pouze pod jednou značkou.
Balená pitná voda je voda, pro kterou stanoví hygienické limity další vyhláška Ministerstva Zdravotnictví č. 252/2004 Sb. o hygienických požadavcích na pitnou vodu. Limity škodlivých látek jsou méně přísnější a požadavky na značení jsou méně náročné.
Tento jediný druh balených vod může být uváděn na trh i pod dalším názvem, např. privátní značkou supermarketu.
Významným přínosem, především pro spotřebitele a jeho ochranu, je více potřebných informací na etiketách balených vod.
Výrobcům by zase měly odpadnout problémy při vývozu do dalších států EU.

zavřít

02. 02. 2005 00:00