Další ročník Ceny SČS pro rok 2007 vyhlášen

Po projednání a schválení v Předsednictvu SČS a dále ve všech příslušných pěti regionálních Odborných komisích pro ochranu spotřebitele byla opět vyhlášena Cena Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2007.

Vyhlášení Ceny Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2007
v krajích Ústeckém, Jihočeském, Moravskoslezském, Jihomoravském a Karlovarském
A. Předsednictvo Sdružení českých spotřebitelů (SČS),
- na základě svého rozhodnutí,
- na základě závěrů zasedání Odborných komisí pro ochranu spotřebitele v krajích Ústeckém, Jihočeském, Karlovarském, Moravskoslezském a Jihomoravském,
- s cílem dále rozvíjet platformu pro propagaci firem uspokojujících spotřebitele,
vyhlašuje Cenu sdružení českých spotřebitelů pro rok 2007:
7. ročník „Spokojený zákazník Ústeckého kraje“,
6. ročník „Spokojený zákazník Jihočeského kraje“,
6. ročník „Spokojený zákazník Jihomoravského kraje“,
6. ročník „Spokojený zákazník Moravskoslezského kraje“,
5. ročník „Spokojený zákazník Karlovarského kraje“.
Soutěž je vypsána vždy pro všechny obory podnikání a vždy pro celý region příslušného kraje.
B. Ocenění je udělováno firmám vyhodnoceným na základě návrhů podaných zástupci místních nebo podnikatelských samospráv, členy SČS nebo na základě výsledků vyhlášeného šetření „spokojený zákazník“ provedeném účelově v rámci aktivit SČS. Návrhy jsou předkládány na formuláři „Návrh na udělení Ceny SČS“. Vyhodnocení návrhů provádějí Odborné regionální komise pro ochranu spotřebitele složené ze zástupců zainteresovaných stran.
C. Ocenění se uděluje na 2 roky (platnost do 31.12.2009).
D. Předsednictvo SČS v souvislosti s vyhlášením zadává regionálním kontaktním místům pokyn k provedení šetření „spokojený zákazník“ - cílené šetření v regionu o kvalitě poskytovaných služeb. Šetření bude provedeno v termínu do 30. září 2007, konečné vyhodnocení do 31. října 2007. Koordinací šetření a vyhodnocení je pověřen Ing. Libor Novák, odborným garantem Ing. Libor Dupal, předseda SČS.
E. Výsledky budou zveřejněny při slavnostním předání ocenění a za účasti zástupců regionální a místní samosprávy (ceny zpravidla předává krajský hejtman). Tyto akce budou probíhat v průběhu listopadu 2007 až ledna 2008.
Bližší informace o Ceně SČS jsou dostupné na regionálních kontaktních místech a na kontaktní adrese www.regio.cz/cena.
***
Za SČS:
Ing. Libor Dupal, předseda Kontaktní údaje:
Sekretariát SČS
Budějovická 73, Praha 4, 140 00
tel. + 420 261262280
fax + 420 261262268
mail: spotrebitel@regio.cz, www.regio.cz/cena

zavřít

14. 09. 2007 00:00