Listeria monocytogenes a postup SZPI při odběru vzorků v roce 2007

Zvýšený výskyt Listerie v potravinách na konci loňského roku vedl dozorové orgány ČR ke sjednocení přístupu v interpretaci výsledků vyšetření na její stanovení v potravinách

Zvýšený výskyt Listerie monocytogenes v potravinách na konci loňského a počátkem letošního roku vedlo dozorové orgány ČR (Státní veterinární správu, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) a Orgány ochrany veřejného zdraví) ke sjednocení přístupu v interpretaci výsledků vyšetření na její stanovení v potravinách.

Mikrobiologické kontroly jsou v naší republice od 1. ledna 2006 prováděny v souladu s legislativou Evropské unie, kterým je nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, o mikrobiologických požadavcích na potraviny, které doplňuje tzv. „hygienický balíček“ evropských nařízení. Na rozdíl od dříve platné národní legislativy mění i systém sledovaných komodit.

Výše uvedené nařízení uvádí Listerii monocytogenes spolu se salmonelou na prvním místě v ukazatelích zdravotní nezávadnosti potravin a stanovuje limity pro Listerii monocytogenes v potravinách k přímé spotřebě, které jsou členěny na dvě kategorie:

- potraviny podporující růst (limit se dále dělí na další dvě skupiny podle místa odběru vzorků - vzorky odebrané u výrobce před tím, než potravina opustí výrobu a expediční sklady (limit 0 KTJ/25g) a
vzorky odebrané na trhu (limit 100 KTJ/g),
- potraviny nepodporující růst (limit 100 KTJ/g).

Zařazení konkrétní potraviny do příslušné kategorie závisí na době údržnosti výrobku (označení „spotřebujte do“ nebo „datum min. trvanlivosti“) a jeho fyzikálně-chemických vlastnostech, tj. pH a aktivitě vody (aw).
Z definice nařízení Komise vyplývá, že potraviny nepodporující růst musí splnit alespoň jedno z kritérií:
Ě pH‹4,4,
Ě aw‹0,92,
Ě pH‹5,0 a zároveň aw‹0,94.

Nařízení Komise také umožňuje výrobci u kategorie výrobků podporující růst Listeria monocytogenes předložit dozorovému orgánu před odběrem vzorků vhodnou studii, kterou prokáže, že limit 100 KTJ/g nebude ve výrobku překročen po celou dobu údržnosti a výrobek bude na tenmto limit vyšetřen.

Pokud žádnou studii nepředloží, bude odebraná potravina vyšetřena na přísnější limit 0 KTJ/25g, tj. žádné kolonie tvořící jednotky ve 25g vyšetřované potraviny.

zavřít

04. 12. 2007 00:00