Mimosoudní urovnání spotřebiteslkých sporů 

Pokud nesouhlasíte s vyřízením reklamace nebo pokud byla vaše reklamace zamítnuta, můžete se obrátit na soud, což bývá cesta často zdlouhavá a může být pro vás i dosti nákladná (anebo s nejistým výsledkem).

Mimosoudní - alternativní urovnání sporů (ADR) umožňuje řešit spory mezi spotřebiteli a podnikateli mimo klasickou (tzn. soudní) cestu. Alternativní řešení sporů je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení. Spory se vedou za účasti neutrální třetí strany, a to v rámci mediace či rozhodčího řízení.

V roce 2016 u nás došlo k zásadnímu vývoji, protože nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele a některých dalších zákonů, která zavedla evropskou legislativu pro ADR. 

Zákon stanovuje pro ČR subjekty ADR následovně:

  • v oblasti finančních služeb je to Finanční arbitr (dále též FA) v rozsahu působnosti stanoveném zákonem o finančním arbitrovi;  
  • v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb je to Český telekomunikační úřad (dále též ČTÚ) v rozsahu působnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích a zákonem o poštovních službách;
  • v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství je to Energetický regulační úřad (dále též ERÚ) v rozsahu působnosti stanovené energetickým zákonem;
  • v ostatních případech, kdy není dána působnost subjektů uvedených výše, je to Česká obchodní inspekce (dále též ČOI) anebo za podmínek přesně stanovených zákonem jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, popř. profesní komora s povinným členstvím, která vykonává působnost v oblasti jí stanovené zákonem.

Těmito pověřenými nestátními subjekty se staly (viz zdeČeská advokátní komora pro služby advokátů a SČS pro jiné než výše uvedené spotřebitelské spory (viz zde).

 

Evropská platforma pro řešení spotřebitelských sporů on-line (ODR)

Od poloviny února 2016 otevřela Evropská komise také Evropskou platformu pro řešení spotřebitelských sporů on-line. SČS je i notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ODR (online dispute resolution) vedeným na seznamu Evropské komise (viz zde).

Můžete se na nás proto obracet i v těchto případech. 

 

Závěrem si pak na této stránce dovolujeme učinit ještě jednu poznámku. Pokud uzavíráte nějakou smlouvu, buďte pozorní i nadále na případnou "rozhodčí doložku" v ní. K tomu více také na našich stránkách zde .