Zvláštní způsoby nákupu a prodeje

Podívejte se na naše spoty ohledně výběru e-shopu - Zde a ohledně specifik reklamací při nákupu on-line - Zde.

V rámci vzdělávací kampaně o spotřebitelských tématech určené školní mládeži jsme ve spolupráci se Školním informačním kanálem připravili a distribuovali i spot zaměřený na nabídkové akce; spot je ke shlédnutí - Zde

Nákup zboží na dálku

 • Uzavření smlouvy prostřednictvím telefonu nebo přes internet (tzv. použitím prostředků komunikace na dálku) – jak postupovat při uplatnění reklamace

 • V tomto případě máte právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a jste povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky.

 • Zároveň je povinen vrátit spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prostředky na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

 • Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady. Podnikatel sdělí spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 • V případě, že vám dodavatel nepředal informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů od uzavření smlouvy.  

Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání

 • Uzavření smlouvy mimo prostory obvyklé k podnikání (podomní prodej, smlouvy uzavřené na prezentačních zájezdech) – jak postupovat při uplatnění reklamace 

 • Od smlouvy můžete písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.

 • Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do 1 roku a 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

 • Velmi často podepisujete to, o čem nevíte. (PODEPSAT MŮŽETE, PŘEČÍST MUSÍTE!).

 • Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání.

 • Za smlouvu uzavřenou mimo prostor obvyklý k podnikání se považuje také smlouva uzavřená v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tato prostory. Totéž se týká smluv uzavřených během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží, či služeb.

Kontakty pro pomoc - Zde