Poplatky za neuznanou reklamaci

Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát svých práv, která mu zákon poskytuje nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Poplatek za neuznanou reklamaci má za následek takovéto zhoršení postavení a krátí ho na uplatnění práva odpovědnosti za vady, což je v rozporu s příslušným ustanovením Občanského zákoníku.

Pokud spotřebitel takový poplatek na místě uhradil, může ho dodatečně písemně odmítnout.

Zároveň doporučujeme kontaktovat také Českou obchodní inspekci, která je oprávněna postihnout prodávajícího pokutou za porušení zákona o ochraně spotřebitele podle správních předpisů.

Pokud spotřebitel v reklamačním protokolu bude písemně souhlasit s uhrazením částky při neuznání reklamace, je povinen tento poplatek zaplatit. Máme za to, že je takovou smlouvu ve smyslu výše uvedeného posléze soudně napadnout, je ale je lépe veškeré dokumenty si před podpisem řádně pročíst. I v takovém případě doporučujeme kontaktovat ČOI.