Vybrané pojmy pro kolektivní investování

Na vyspělých finančních trzích můžeme sledovat obrovské množství fondů, které se liší podle různých typů realizovaných investičních politik. 

Podle skladby portfolia rozdělujeme fondy na:

 • fondy cenných papírů – jejichž majetek se skládá z různých druhů cenných papírů,

 • nemovitostní fondy – předmětem jejichž investování jsou budovy, pozemky, hotely apod.,

 • fondy fondů– jejichž majetek se skládá z účastí na jiných fondech.

Z hlediska předmětu investování můžeme rozlišovat:

 • fondy peněžního trhu – investují finanční prostředky investorů do krátkodobých cenných papírů (státních pokladničních poukázek, depozitních certifikátů, apod.),

 • fondy kapitálového trhu se orientují na střednědobé a dlouhodobé instrumenty (byť i tyto krátkodobě drží instrumenty peněžního trhu):

  • fondy dluhopisů,

  • fondy akcií,

  • smíšené fondy.

Jednotlivé druhy fondů cenných papírů se liší zvolenou investiční politikou, resp. investiční strategií. Ta bývá většinou členěna na:

 • konzervativní fond – hlavní sledovanou hodnotou tohoto typu fondu je eliminace rizika, bezpečnost investice, jistota návratnosti - byť za cenu nižší výnosnosti; tyto fondy investují především do bonitních dluhových investičních nástrojů (např. státních dluhopisů, bondů velkých podniků apod.),

 • dynamický (růstový) fond – primárním cílem je zabezpečit (při vědomí vyšší rizikovosti investice) investorům dostatečný kapitálový či běžný výnos; tyto typy fondů investují již převážně do akcií,

 • vyvážený fond – představuje kompromis mezi fondem konzervativním a dynamickým.

Specifickým, účelově definovaným a regulovaným typem investičního fondu, jsou pak také fondy penzijní.