Dohled nad kapitálovým trhem

Dohled nad kapitálovým trhem provádí ČNB, která od r. 2008 vykonává nové pravomoci v oblasti ochrany spotřebitele - přijímá podněty, stížnosti a upozornění. ČNB v oblasti ochrany spotřebitele vykonává dohled nad dodržováním těchto pravidel:

  • dodržování zákazu používání nekalých obchodních praktik,

  • zákazu diskriminace spotřebitele,
  • dodržování povinností a pravidel pro informování o ceně služeb a způsobu jejich stanovení a povinností stanovených občanským zákoníkem pro uzavírání distančních smluv o finančních službách.

ČNB má povinnost přijímat a prošetřovat podněty spotřebitelů a jejich sdružení, dohlížet nad dodržováním povinností stanovených zákony, zabránit bezprostřednímu ohrožení majetku spotřebitele pozastavením poskytování služeb nebo uzavřením provozovny, ukládat opatření k nápravě a sankce.

ČNB vykonává pouze veřejnoprávní ochranu spotřebitele a nemá tedy pravomoc vstupovat do smluvních soukromoprávních vztahů (sporů ze smluv, odstoupení od smlouvy, vyplacení peněžních prostředků) mezi klientem a příslušnou regulovanou osobou (banka, obchodník s cennými papíry, zprostředkovatel). Spotřebitel se v případě sporu může obrátit na příslušný soud, případně na rozhodce, pokud byla sjednána rozhodčí smlouva nebo na finančního arbitra.