Vypovězení nájemní smlouvy

Vypovězení nájemní smlouvy pronajímatelem

Novinkou, kterou přinesl nový Občanský zákoník (NOZ), je právo pronajímatele vypovědět smlouvu již bez přivolení soudu. NOZ pak umožňuje, aby pronajímatel písemně vypověděl nájemní smlouvu, a to i bez výpovědní doby, pokud nájemce poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem. Pronajímatel musí ve výpovědi uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení smlouvy, jinak se k výpovědi nepřihlíží. NOZ ruší povinnost pronajímatele zajistit nájemci jakoukoliv bytovou náhradu. Nájemce má do 2 měsíců od doručení výpovědi právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, a tomto právu musí být poučen. 

Vypovězení nájemní smlouvy nájemcem

Nájem na dobu neurčitou lze vypovědět kdykoliv písemně, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez udání důvodu. Naproti tomu nájem na dobu určitou obecně vypovědět nelze. Výjimkou je situace, kdy setrvání v nájmu nelze po nájemci rozumně požadovat (změna pracoviště, stěhování do ciziny). Doručením výpovědi nájem nekončí, ale plyne tzv. tříměsíční výpovědní doba, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi (tj. u výpovědi doručené např. dne 25. 10. běží výpovědní doba od 1. 11. a nájem skončí ve 24:00 hod. dne 31. 1. následujícího roku).