Mimosoudní urovnání sporů (MUS/ADR) pro finanční služby

SČS podporuje tzv. sektorové způsoby alternativního řešení sporů. Příkladem je naše spolupráce s Unií společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a naše zapojení do sytému řešní sporů, který je popsán Zde.

Mimosoudní urovnání sporů ve většině oblastí finančních služeb zprostředkovává Finanční arbitr ČR. Detailní vysvětlení působnosti Finančního arbitra je uvedeno v dopise FA Zde.

Subjekt pro služby finančního trhu - Finanční arbitr (FA)

Kontaktní údaje, odkazy:  

Legerova 1581/69; 110 00 Praha 1; Tel.:  + 420 257 042 070; E-mail: arbitr@finarbitr.cz; ID datové schránky: qr9ab9x

http://www.finarbitr.cz/cs/informace-pro-verejnost/caste-otazky.html

Do působnosti FA v současné době (listopad 2015) spadají platební služby, spotřebitelské úvěry, kolektivní investování, směnárenská činnost a životní pojištění.

V souvislosti s přijetím novely zákona o ochraně spotřebitele a novely zákona o finančním arbitrovi dojde v 1. čtvrtletí 2016 k rozšíření působnosti FA o oblast hypotéčních úvěrů, stavebního spoření a investičních služeb.  

Některé oblasti finančních služeb však zůstanou i poté mimo působnost FA: neživotní pojištění, penzijní připojištění.

Finanční arbitr v řízení postupuje podle zákona o finančním arbitrovi a podpůrně podle správního řádu.

Návrh na zahájení řízení musí být podán písemně (poštou, elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo ústně do protokolu) a lze ho podat na formuláři přístupném na www.finarbitr.cz.

Řízení před finančním arbitrem je bezplatné; své náklady, včetně např. nákladů na případné právní zastoupení, si jednotlivé strany sporu nesou samy.

FA vždy usiluje primárně o smírné vyřešení sporu, nikdy však ne na úkor řádného a spravedlivého právního posouzení věci. Proti rozhodnutí finančního arbitra je možné podat námitky, o nichž rozhoduje opět finanční arbitr; teprve až pravomocné rozhodnutí finančního arbitra o námitkách je v případě nesouhlasu strany sporu přezkoumatelné soudem, soud může rozhodnutí finančního arbitra nahradit svým vlastním rozsudkem, tedy sám znovu posoudí celý případ.

Není-li proti rozhodnutí finančního arbitra podána žaloba k soudu, je pravomocné rozhodnutí finančního arbitra stejně závazné a vykonatelné, jako by se jednalo o soudní rozhodnutí.